HUURVOORWAARDEN

 • De borg, een bedrag van € 375,= dient bij aankomst via een pintransactie te worden voldaan.
 • Huurder ontvangt de borg terug bij het retourneren van het ongeschonden vaartuig, hetgeen enkel ter beoordeling staat van de verhuurder. Dit bedrag zal na verrekening van de brandstof en eventuele gemaakte schade, binnen 5 dagen op de rekening van de huurder worden gestort.
 • Bij dag verhuur willen wij u vriendelijk verzoeken de borg in een envelop te doen en deze te overhandigen aan de verhuurder vóórdat u vertrekt met het vaartuig.  
  Bij dag verhuur is de brandstof al meegerekend in de huurprijs.
 • Het vaartuig wordt met volle water- en brandstoftanks aan huurder meegegeven. *De door huurder verbruikte liters brandstof worden huurder in rekening gebracht. Huurder mag ook zelf aan het einde van de huurperiode de tank met de juiste brandstof afvullen. (*Bij dag verhuur geldt deze regel niet)
 • De huurprijs is inclusief de eindschoonmaak (mits de boot bezem schoon is, de afwas gedaan is en het vuilnis is opgeruimd) Dit om te garanderen dat uw vaartuig 100% schoon is.
 • Het is huurder toegestaan passagiers aan boord te hebben, Passagiers mogen tevens het vaartuig besturen. Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle medepassagiers aan boord van het vaartuig tijdens de huurperiode en alle verplichtingen in deze huurovereenkomst gelden, mutatis mutandis, eveneens voor die medepassagiers en/of bestuurders van het vaartuig.
 • Gedurende de tijd, dat huurder over het vaartuig beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van de vaartuig, voor rekening van de huurder.
 • De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals het verzekeringsbewijs.
 • Varen met het vaartuig is enkel toegestaan op de binnenwateren van Nederland. Varen op de Wadden, Noordzee en Westerschelde is verboden. Varen op het IJsselmeer en in Zeeland is alleen toegestaan beneden windkracht 4 en de huurder dient in het bezit te zijn van een vaarbewijs. Tevens dient huurder voor deze vaargebieden tevoren schriftelijk toestemming van de verhuurder te verkrijgen.
 • Tevens raden wij het sterk af om op het Amsterdam-Rijnkanaal te varen 
 • Anders dan als bepaald onder 10, is een vaarbewijs voor het vaartuig niet verplicht, maar huurder dient wel op de hoogte te zijn van de vaarregels, het zogenaamde Binnenvaart Politie Reglement (BPR), zoals die gelden op het water.
 • Haven- en liggelden zijn voor rekening van de huurder.
 • Eventuele boetes zijn voor rekening van schipper/huurder. Verhuurder sluit alle aansprakelijkheid uit voor ongevallen aan boord of verlies van goederen die zich tijdens de huurperiode aan boord bevinden.
 • Na een definitieve boeking als bedoeld onder punt 3. is annulering, opzegging, beëindiging, ontbinding of vernietiging van deze overeenkomst door huurder niet meer mogelijk, noch op grond van ziekte, ongeval, overlijden noch anderszins, zijdens huurder of aanverwanten. Advies is om voor dit een annuleringsverzekering af te sluiten.
 • Het is huurder toegestaan, in overleg met verhuurder, 1 huisdier aan boord te hebben. De kosten hiervoor zijn € 25,= per week. Schade veroorzaakt door het huisdier is voor rekening van de huurder.
 • Storing/schade: De huurder is verplicht bij ieder geval van storing of schade onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder. Verhuurder zal de eigen servicedienst of een servicedienst ter plaatse met de meeste spoed inzetten. Reparaties aan het vaartuig zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder. Huurder erkent dat een schip als het onderhavige vaartuig aan onbekende en onvoorziene storingen onderhevig kan zijn. Verhuurder spant zich in om dergelijke storingen te voorkomen of door middel van bovengenoemde reparatieservice zo spoedig mogelijk tot een minimum te beperken. Indien als gevolg van schade en/of storing het vaartuig niet beschikbaar is in de overeengekomen huurperiode, zullen huurder en verhuurder in overleg treden over een beide partijen conveniërende andere huurperiode en/of ander vaartuig dat verhuurder beschikbaar heeft voor verhuur.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade, ongeacht de oorzaak, welke gedurende de huurperiode aan het vaartuig met toebehoren mocht worden toegebracht alsmede de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 • In geval van gehele of gedeeltelijke schade of verlies, ongeacht de oorzaak, van het vaartuig en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door de politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken.
 • Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van het vaartuig of medepassagiers daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van het vaartuig met toebehoren of aan derden toegebracht, is de verhuurder niet  aansprakelijk. Voor zover op grond van deze overeenkomst verhuurder zou zijn voor enige vergoeding van schade of anderszins, dan is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag van de huurprijs. In geen geval is verhuurder aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade. Voorwaarde voor enige aansprakelijkheid van verhuurder is steeds dat onverwijld na het ontstaan van de schade, daarvan schriftelijke mededeling is gedaan aan verhuurder.
 • Verhuurder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verhuurder niet in staat is haar verplichtingen na te komen, daaronder in ieder geval begrepen weersomstandigheden.
 • Wanneer huurder met meer dan 5 personen van het vaartuig gebruik wil maken, staat het verhuurder vrij om hiervoor meerkosten in rekening te brengen.
 • Almanakken deel 1 + 2 zijn aan boord van het vaartuig aanwezig ten behoeve van gebruik door huurder. De almanakken zijn eigendom van verhuurder en dienen ook aan boord van het vaartuig te blijven.
 • Verhuurder kan op verzoek en rekening van huurder zorg dragen voor waterkaarten. De kosten hiervan verschillen per gebied Huurder kan de vaarkaarten ook huren van verhuurder tegen betaling van € 5,- euro per kaart. De vaarkaarten blijven eigendom van verhuurder en dienen in ongeschonden staat na de huurperiode aan verhuurder te worden geretourneerd.
 • Huurder ontvangt bij afvaart uitvoerige instructie over behandeling van vaartuig en motor.
 • Huurder kan op of rondom het terrein van verhuurder kosteloos parkeren. Dit geschiedt op eigen risico van huurder.
 • De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurperiode door de huurder en/of de bestuurder en/of medepassagiers gepleegde misdrijven en overtredingen Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 • Indien het vaartuig niet binnen de overeengekomen huurperiode bij de verhuurder is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag dat het vaartuig te laat wordt terug gebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, naast de afgesproken huurprijs per dag. een boete van € 150,- per dag verschuldigd.
 • Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen huurder en verhuurder met betrekking tot de huur van het vaartuig en vervangt alle eventuele voorafgaande overeenkomsten (zowel mondeling als schriftelijk) en correspondentie. Wijzigingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in goed onderling overleg te beslechten. De rechtbank van Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om in eerste instantie kennis te nemen van geschillen omtrent deze overeenkomst.